FAQ Apoderashon

Bo tin pregunta tokante duna òf haña apoderashon? Lesa akibou e preguntanan mas frekuente hasí i e kontestanan. No tin kontesta riba bo pregunta? Tira e ora ei un bista na e otro FAQ-nan òf tuma kontakto ku e hèlpdèsk di MijnCN.