FAQ Asuntunan Sosial i Empleo

Bo tin pregunta tokante notifikashon di ousensia òf petishon pa pèrdida di suèldu? Lesa aki bou e preguntanan mas frekuente hasí i e kontestanan. No ta duna kontesta riba bo pregunta? Tira un bista e ora ei na e otro FAQ-nan òf tuma kontakto ku e hèlpdèsk di MijnCN. Pa informashon di kontenido tokante deklarashonnan di belasting, bo tin ku wak riba e wèpsait di RCN.