FAQ Verifikashon un biaha

Bo tin pregunta tokante verifikashon un biaha? Lesa akibou e preguntanan hasí mas frekuente i e kontestanan. No tin kontesta riba bo pregunta? Tira un bista e ora ei na e otro FAQ-nan òf tuma kontakto ku e hèlpdèsk di MijnCN.